Eng Hun

Közérdekű adatok

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:
 

A megbízási jogviszonyban álló személy neve, valamint a felügyelőbizotssági tag(ok) neve: Tisztség vagy munkakör Megbízási díj/hó Megbízási díjon felüli egyéb járandóság Jogviszony megszüntetése esetén járó pénzbeli juttatások
Csengery Zsolt felügyelőbizottsági tag - - -
Kurdi Viktor felügyelőbizottsági tag - - -
Maráz Vince felügyelőbizottsági tag - - -

 

A munkaviszonyban álló személy neve: Sebestyén-Szalai Anna
Tisztség vagy munkakör ügyvezető
Személyi alapbér/hó 398.500 Ft
Egyéb időbér -
Időbért megalapozó időtartam -
Teljesítménybér -
Teljesítménybért megalapozó teljesítmény-
követelmények
-
Felmondási idő tartama/ mértéke Munka Törvénykönyve szerint
Végkielégítés időtartama/mértéke Munka Törvénykönyve szerint
Versenytilalmi megállapodás időtartama
és a kötelezettség vállalásának ellenértéke
-

 
Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) – (4) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:  

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződő partner Szerződés értéke Szerződés időtartama
(amennyiben a szerződés határozott időre jött létre)
Nem releváns        
         

 
Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény alapján közzéteszi az alábbi adatokat:  

1. Szervezeti, személyzeti adatok:
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név) AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Kft.
2. Székhely 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.
3. Postacím 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.
4. Telefonszám +36-76-953-686
5. Faxszám Nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím aipakft@aipa.hu
7. A honlap URL-je www.aipa.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Tel.: 36-76-953-686
Fax: -
Helye: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.
Postacíme: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
10. Az ügyfélfogadás rendje H-P: 9:00-15:00

II. Szervezeti struktúra
 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Nem releváns

 
 III. A szerv vezetői
 

1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, postacíme, elektronikus levélcíme) Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
Tel.: +36-76-953-686
Fax: -
Postacíme: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.
E-mail: szalai.anna@aipa.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, postacíme, elektronikus levélcíme) nem releváns

 
1.2. Felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Nem releváns

 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Nem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nem releváns

1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Nem releváns

 
1.5. Lapok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Nem releváns

 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.
telefon, fax: 76/ 519 – 519,
e-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu
honlap: http://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu
 
neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
telefon, fax: 76/ 513 – 513, 76/ 513 – 538
e-mail: kecskemet@kecskemet.huvaroshaza@kecskemet.hu
honlap: www.kecskemet.hu
 
neve: Kecskemét MJV Jegyzője dr. Mayer Endre székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
telefon, fax: 76/ 513 – 505,
e-mail: jegyzo@kecskemet.hu
honlap: www.kecskemet.hu
 
neve: Kecskeméti Törvényszék
székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.
telefon, fax: 76/ 519 – 519,
e-mail: birosag_bacs@birosag.hu
 
neve: Kecskeméti Járási Ügyészség
székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyási utca 3.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.
telefon, fax: 76/ 514 – 623,

1.7. Költségvetési szervek
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Nem releváns

  
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Letöltés (társasági szerződés, adatvédelmi szabályzat)
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Nem releváns

 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns

 
III. Közszolgáltatások
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Nem releváns

 
 IV. A szerv nyilvántartásai
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Kecskemét Városfejlesztési Alapra pályázók adatai
https://aipalap.hu/adatvedelmi-iranyelvek/
5letből Jövő verseny versenyzőnek adatai
https://5letboljovo.hu/adatkezelesi-nyilatkozat

V. Nyilvános kiadványok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Nem releváns

 
            VI. Döntéshozatal, ülések
 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns

 
 VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Nem releváns
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Nem releváns
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns

 
VIII. Pályázatok
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Nem releváns

 
 IX. Hirdetmények
 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények www.aipa.hu oldalon

X. Közérdekű adatok igénylése
 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Adatvédelmi szabályzat XV. pont (szabályzat letölthető 2.I.1 pontban)
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Tel.: +36-76-953-686
Fax: -
Postacíme: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205.
E-mail: szalai.anna@aipa.hu, aipakft@aipa.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Farkas László
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

 
 
            XI. Közzétételi listák
 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns

 
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Nem releváns

 
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Nem releváns

 
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns

 
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nem releváns

 
V. Működési statisztika
 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nem releváns

 
3.2. Költségvetések, beszámolók
 
I. Éves költségvetések
 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Nem releváns

 
II. Számviteli beszámolók
  Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi beszámolója

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi közhasznúsági melléklete

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolója

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi közhasznúsági melléklete

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolója

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi közhasznúsági melléklete 

Az AIPA Nonprofit Közhasznú KFt. 2017. évi beszámolója

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi közhasznúsági melléklete
 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 
 
III. A költségvetés végrehajtása
 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámoló Nem releváns

 
3.3. Költségvetések, beszámolók
 
            I. A foglalkoztatottak
 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Éves beszámoló kiegészítő mellékletének 6.2. pontjában
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Éves beszámoló kiegészítő mellékletének 6.1. pontjában
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Nem releváns

 
II. Támogatások
 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések
 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Letöltés

 
IV. Koncessziók
 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns

 
V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns

 
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nem releváns

 
VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Nem releváns

 

 

Bejelentkezés

Nők a családban és a munkahelyen Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület alkotta konzorcium az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. vezetésével sikeres pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-17. sz., a "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívásra. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00019 azonosítószámú, A "Nők a családban és a munkahelyen" című standard felhívás keretében meghirdetett pályázat megvalósítása Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kecskeméti Járás területén c. pályázattal a konzorcium 173.118.093 Ft támogatást nyert el.  A projekt honlapja:  https://www.nokcsaladmunka.hu/   Projekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.03.31.   A projekt teljes költségvetése: 173.118.093 Ft. A visszanemtérítendő, 100 %-os intenzitású támogatás összege: 173.118.093 Ft.